محصولات انبار

عکس محصول قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن آهن آلات دی

12

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

1,920,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 ذوب آهن آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

2,550,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 ظفر بناب آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

کیلوگرم

سبک

1,980,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 فایکو سبک آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سبک

2,270,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 فایکو سنگین آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

2,340,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 ماهان آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

کیلوگرم

سبک

1,800,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 پارسیان آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سبک

2,260,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

3,150,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 فایکو آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

سبک

2,970,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ماهان آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

ساختمانی

2,500,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,050,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ماهان آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سبک

3,150,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 20 ذوب آهن آهن آلات دی

20

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,990,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 20 فایکو آهن آلات دی

20

IPE

شاخه

شاخه

سبک

4,450,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن آهن آلات دی

22

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

6,230,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن آهن آلات دی

24

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

7,250,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن آهن آلات دی

27

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

8,010,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن آهن آلات دی

30

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

9,410,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 10 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,800 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 12 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,600 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
نتایج 1 تا 20 از کل 42 نتیجه