محصولات انبار صنایع فولاد سازان امیرآباد

محصول قيمت
کلاف 6.5 امیرآباد آهن آلات دی

6.5

A1

کلاف

کیلوگرم

ساختمانی

16,900 تومان بروزرسانی: 1400/03/22
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار پروفیل صنعت ماهان

محصول قيمت
تیرآهن 14 ماهان آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

کیلوگرم

سبک

1,800,000 تومان بروزرسانی: 1400/03/08
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ماهان آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

ساختمانی

2,500,000 تومان بروزرسانی: 1400/03/08
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ماهان آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سبک

3,150,000 تومان بروزرسانی: 1400/03/08
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن آهن آلات دی

12

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

1,920,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 ذوب آهن آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

2,550,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

3,150,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,050,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 20 ذوب آهن آهن آلات دی

20

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,990,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن آهن آلات دی

22

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

6,230,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن آهن آلات دی

24

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

7,250,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن آهن آلات دی

27

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

8,010,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن آهن آلات دی

30

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

9,410,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار مجتمع فولاد نورد زاگرس ملایر

محصول قيمت
کلاف 6.5 ملایر آهن آلات دی

6.5

A1

شاخه

کیلوگرم

ساختمانی

16,900 تومان بروزرسانی: 1400/03/22
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار فولاد امیرکبیر خزر

محصول قيمت
میلگرد 10 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,800 تومان بروزرسانی: 1400/03/19
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 12 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,600 تومان بروزرسانی: 1400/03/22
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 14 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,150 تومان بروزرسانی: 1400/03/22
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 16 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,400 تومان بروزرسانی: 1400/03/20
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 18 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,400 تومان بروزرسانی: 1400/03/20
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 28 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,150 تومان بروزرسانی: 1400/03/22
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش