فولاد مهیار اردبیل

میلگرد آجدار

عکس محصول قيمت
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,350 تومان سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,550 تومان سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

تماس بگیرید موجود نمي باشد
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد مهیار اردبیل

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,300 تومان سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد مهیار اردبیل

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,350 تومان سفارش
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد مهیار اردبیل

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

تماس بگیرید موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 14 از کل 14 نتیجه