ورق آهن

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

عکس محصول قيمت
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

1000

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,404 تومان سفارش
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

1250

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,945 تومان سفارش
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول فولاد مبارکه اصفهان

1250

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,762 تومان سفارش
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,487 تومان سفارش
ورق سیاه 3 سایز 1000*2000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

2000X1000

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,312 تومان سفارش
ورق سیاه 3 سایز 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,700 تومان سفارش
ورق سیاه 3 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,220 تومان سفارش
ورق سیاه 4 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,480 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 1000*2000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

2000X1000

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 1250*2500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

2500X1250

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,500 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 1500*3000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

3000X1500

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,200 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,200 تومان سفارش
ورق سیاه 5 عرض 1000 رول فولاد مبارکه اصفهان

1000

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 5 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,500 تومان سفارش
ورق سیاه 5 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,200 تومان سفارش
ورق سیاه 5 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

24,500 تومان سفارش
ورق سیاه 6 عرض 1000 رول فولاد مبارکه اصفهان

1000

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 6 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,400 تومان سفارش
ورق سیاه 6 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

24,600 تومان سفارش
ورق سیاه 6 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 8 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
ورق سیاه 8 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

23,900 تومان سفارش
ورق سیاه 8 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,200 تومان سفارش
ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
ورق سیاه 10 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,200 تومان سفارش
ورق سیاه 10 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

23,900 تومان سفارش
ورق سیاه 12 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
ورق سیاه 12 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,200 تومان سفارش
ورق سیاه 12 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

23,900 تومان سفارش
ورق سیاه 15 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش

قیمت ورق st37 فولاد مبارکه

عکس محصول قيمت
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

1000

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,404 تومان سفارش
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

1250

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,945 تومان سفارش
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول فولاد مبارکه اصفهان

1250

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,762 تومان سفارش
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,487 تومان سفارش
ورق سیاه 3 سایز 1000*2000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

2000X1000

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,312 تومان سفارش
ورق سیاه 3 سایز 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,700 تومان سفارش
ورق سیاه 3 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,220 تومان سفارش
ورق سیاه 4 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,480 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 1000*2000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

2000X1000

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 1250*2500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

2500X1250

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,500 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 1500*3000 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

3000X1500

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,200 تومان سفارش
ورق سیاه 4 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,200 تومان سفارش
ورق سیاه 5 عرض 1000 رول فولاد مبارکه اصفهان

1000

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 5 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,500 تومان سفارش
ورق سیاه 5 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,200 تومان سفارش
ورق سیاه 5 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

24,500 تومان سفارش
ورق سیاه 6 عرض 1000 رول فولاد مبارکه اصفهان

1000

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 6 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

23,400 تومان سفارش
ورق سیاه 6 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

24,600 تومان سفارش
ورق سیاه 6 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

24,130 تومان سفارش
ورق سیاه 8 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
ورق سیاه 8 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

23,900 تومان سفارش
ورق سیاه 8 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,200 تومان سفارش
ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
ورق سیاه 10 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,200 تومان سفارش
ورق سیاه 10 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

23,900 تومان سفارش
ورق سیاه 12 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
ورق سیاه 12 سایز 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

برش خورده

کیلوگرم

ورق سیاه

23,200 تومان سفارش
ورق سیاه 12 سایز 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان

-

ST37

فابریک

کیلوگرم

ورق سیاه

23,900 تومان سفارش
ورق سیاه 15 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

1500

ST37

رول

کیلوگرم

ورق سیاه

22,400 تومان سفارش
نتایج 1 تا 30 از کل 61 نتیجه